Zásady ochrany osobních údajů


Provozovatelem webových stránek je zájmové sdružení právnických osob Inovační centrum Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, IČO: 72555149, zapsané pod spisovou značkou L 12288, vedenou u Krajského soudu v Ostravě, a jako správce zpracovává vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Inovační centrum Olomouckého kraje, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Jiné osobní údaje (jméno, kontakt…) se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace na naše akce nebo pro uzavření smlouvy. K takovému sběru dat může dojít také při využití aplikací třetích stran (například dotazníky typu Google Forms, aktivita na sociálních sítích jako Facebook nebo LinkedIn). I s těmito údaji zacházíme v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, aniž by tím byla dotčena práva nebo povinnosti třetích stran. 


Použití osobních údajů

Vložení osobních údajů (zpravidla jméno, příjmení, e-mail; ev. název společnosti, tel. číslo) na některé z našich stránek nebo jiných aplikací, které ICOK používá, je podmíněno vaším výslovným souhlasem a specifikací účelu jejich užití.
Primárním důvodem zpracování vašich údajů je správa registrací k jednotlivým akcím, průzkumům, dotazníkům a kurzům a možnost vás kontaktovat v případě vašeho dotazu, změny v pořádání akce, zpětné vazby a podobně. V případě, že s tím vyslovíte souhlas, pak rovněž k remarketingu – v našem případě nabídce obdobných, námi pořádaných či spolupořádaných akcí či kurzů, případně zasílání informačního elektronického newsletteru nebo emailových zpráv.

Vaše osobní údaje dále můžeme zpracovávat pro následující účely:

  • zlepšení kvality našich služeb;
  • individuální kontakt prostřednictvím emailu;
  • provádění analýz a měření návštěvnosti.


Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani nepřevádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením naší činnosti a našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné. K vašim osobním údajům mají přístup pouze naši pověření zaměstnanci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří soulad s GDPR zajišťují rovněž. Jsou to poskytovatelé následujících platforem MailChimp, Facebook, Google apod. (viz výše v části „Získávání a zpracovávání osobních údajů“).  
Registrační údaje pro akce (jméno, příjmení, firma/instituce) v listinné podobě dokládáme rovněž jakožto příjemci dotace projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II, Ministerstvu školství ČR, jsou však v rovině důvěrné (v režimu tzv. veřejnoprávního zpracování osobních údajů).

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu budeme uchovávat po dobu jejich zpracovávání. Výjimkou jsou údaje ve smlouvách a fakturách, u nichž se lhůta o jejich uchovávání řídí zákonem o účetnictví. Kdykoli v průběhu této lhůty máte právo svůj souhlas odvolat anebo změnit jeho rozsah na níže uvedeném mailu.


Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@inovaceok.cz

Právo na informace

Máte právo znát zásady zpracování osobních údajů. Máte právo požadovat od nás informace, které údaje o vás zpracováváme. Ve lhůtě do 30 dní vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.


Možnost odhlášení

Pracujeme jen s údaji a kontakty, pro které jste nám dali souhlas. Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně.  Pokud byste s tím nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě elektronických newsletterů se z odběru můžete kdykoliv odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého e-mailu.

Právo na omezení zpracování

Máte právo omezit rozsah osobních údajů, které zpracováváme, nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru nebo odhlášením z odběru obchodních sdělení – pozvánek na naše akce)


Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Na vaši žádost do 30 dnů vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.


Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme ale moc rádi, pokud budete o vašich výtkách komunikovat nejprve s námi, abychom pochybení mohli napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a pozvánek na naše akce

Newslettery a pozvánky na akce vám posíláme jen na základě vašeho souhlasu. Odběr našich e-mailů můžete zrušit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.


Pořizování fotografií a videí z akcí a GDPR

Z našich akcí a kurzů pořizujeme fotografie a videa, zpravidla z dokumentačních i marketingových důvodů. Máte právo odmítnout být na nich uveden/. Zpravidla je souhlas s pořízením fotografií a videa součástí registrační listiny k akci. Pokud k vybraným akcím není pořizována registrační listina s uvedeným souhlasem, máte právo vznést námitku proti zveřejnění fotografie / videa s vaší osobou na níže uvedeném e-mailu. Zajistíme její stažení, případně anonymizaci vaší osoby.