Více o členství – Inovační centrum Olomouckého kraje

Zájmové sdružení právnických osob Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK) bylo založeno podle § 20f a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění, zakladatelskou smlouvou dne 14. listopadu 2011. Sdružení je nestátní neziskovou a nevýdělečnou organizací.

Našimi členy jsou právnické osoby, které se finančně podílejí na činnosti ICOK mj. formou členských příspěvků, které schvaluje valná hromada ICOK tvořená členy ICOK. 

Předmětem činnosti ICOK je:

 • podporovat inovace v celém jejich procesu od dlouhodobého vytváření prostředí vhodného pro jejich vznik až po jejich realizaci a především komerční využití,
 • vytvářet vhodné nástroje pro podporu inovačních procesů,
 • koordinovat aktivity a činnosti realizované v rámci Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a zajišťovat její aktualizaci,
 • navazovat partnerství, členství a spolupráci,
 • zakládat a spoluzakládat nové firmy,
 • aktivně se účastnit vzdělávání, vědy, výzkumu a podnikání,
 • monitorovat legislativu a politiku v oblastech týkajících se inovací a aktuálně informovat členy sdružení o zásadních změnách či vývoji,
 • získávat finanční prostředky na činnost a na podporu inovací a inovačních procesů,
 • organizovat školení a stáže,
 • propagovat inovace, zejména organizováním cílených propagačních akcí seminářů, workshopů, konferencí, výstav, prezentací apod.,
 • publikační činnost,
 • provádět lobbying za prosazování inovací,
 • podílet se na vytváření koncepcí a strategií,
 • dle svých možností poskytovat odborné i organizační zázemí, především členům sdružení.

ICOK spolupracuje s partnery zejména v oblasti inovací a inovačních procesů. ICOK je oprávněn uzavírat s nimi smlouvy, například o spolupráci a partnerství.

Členem ICOK, členem sdružení, může být právnická osoba, která splňuje podmínky požadované stanovami ICOK a občanským zákoníkem. Noví členové mohou přistoupit ke sdružení na základě písemné přihlášky, a to pouze se souhlasem valné hromady.

Pokud máte zájem dozvědět se více, kontaktujte nás.