Startovací (start-up) vouchery – Inovační centrum Olomouckého kraje

Nastartujte své inovativní podnikatelské aktivity s pomocí startovacích voucherů

ICOK hodlá v rámci své činnosti podpořit vybrané subjekty typicky popsané jako nově založené či začínající společnosti, které se na základě inovativní podnikatelské koncepce za použití vyspělých technologií rychle vyvíjí a má velký potenciál hospodářského růstu.Cílem udělení start-up voucherů je podpořit vznik nových podnikatelských záměrů, „nastartovat“ zamýšlené inovativní podnikatelské aktivity a poskytnout příležitost pro jejich realizaci.

Doba trvání výzvy: od 9. 12. 2022 do 31. 12. 2022

Typ výzvy: průběžná, otevřená.

Celková alokace výzvy: 500 000,- Kč

Minimální výše podpory: 10 000,- Kč

Maximální výše podpory: 100 000,- Kč


Požadovaná výše start-up voucheru na investiční aktivity nesmí přesáhnout 50 % z celkové požadované výše voucheru. Kč v rámci předložené kompletní Žádosti o start-up voucher za níže uvedených podmínek.

Kdo může o R&D voucher zažádat:

Okruh žadatelů (startupistů): podnikatelské subjekty – právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné podnikající maximálně 4 roky (rozhodným datem je datum zápisu do obchodního, nebo živnostenského, případně jiného registračního rejstříku). Za oprávněného žadatele se považuje i podnikatelský subjekt s obnovenou podnikatelskou činností (ne však delší než 4 roky po přerušení činnosti – tuto skutečnost žadatel doloží příslušnou účetní dokumentací).

V případě podnikatelských subjektů podnikajících méně než 1 rok je možné vybírat z podporovaných aktivit kategorie neinvestičních nebo investičních (popř. jejich kombinace).

U podnikatelských subjektů podnikajících 1-4 roky a subjektů s obnovenou podnikatelskou činností je možné vybírat z podporovaných aktivit kategorie neinvestičních aktivit.

Podporované aktivity – způsobilé náklady

Neinvestiční podporované aktivity:

 •  Poradenské služby – právní služby, finanční poradenství, dotační poradenství,
 •  Např: služby externích expertů – mentoring apod.
 •  Školící kurzy.
 •  Konferenční poplatky, účastnické poplatky na veletrzích.
 •  Průzkum trhu/marketingová strategie – zpracování analýzy potenciálních zákazníků
 •  Strategie efektivního zacílení na stávající a potenciální zákazníky ve vazbě na nový/inovovaný produkt/službu.

Investiční podporované aktivity:

 • Dlouhodobý nehmotný majetek.
 • Technologická zařízení.
 • Pořízení specializovaného software v hodnotě nad 60 tis. Kč.
 • Digitalizace provozu /např. datové sítě).
 • Základní vybavení pro potřeby podnikání.
Hodnotící kritéria
 • Deklarovaný zájem rozvíjet své podnikatelské aktivity v regionu (sídlo nebo provozovna firmy musí být v Olomouckém kraji). 
 • Zpracovaný detailní business plán. 
 • Ekonomická činnost musí být v souladu buďto s doménami specializace RIS3 strategie Olomouckého kraje nebo jinak prokázanými technologickými a společenskými trendy (typicky IT témata jak AI, HPC, práce s velkými daty, kybernetická bezpečnost, dále např. témata v rámci Smart city, digitalizace a Průmysl 4.0, moderní a udržitelné energetiky, témata související se změnami klimatu apod.) 
 • Prokázání inovativnosti výrobku či služby (na základě předloženého detailního průzkumu trhu v ČR i v zahraničí) a její očekávanou vysokou přidanou hodnotu.  
 • Globální přesah podnikatelského záměru – prokázaná ambice (na základě business plánu) vstoupit na zahraniční trhy.
   

Poskytovatel: Inovační centrum Olomouckého kraje

E-mail pro příjem žádostí: krystkova@inovaceok.cz

Kontaktní osoba Poskytovatele: Ing. Lucie Krystková, komunitní manažerka, tel.: +420 725 775 240

Přílohy ke stažení

Plné znění výzvy

Lean Canvas

Business model

Žádost o startovací (start-up) voucher