R&D vouchery – Inovační centrum Olomouckého kraje

Investujte do technologického rozvoje - UKONČENO Z DŮVODU VYČERPÁNÍ FINANČNÍ ALOKACE VÝZVY


R&D voucher poskytuje jednorázovou finanční podporu pro transfer znalostí a technologií a komercializaci vědeckých výstupů. Pracujete v oblasti vědy a výzkumu a chcete pilotně ověřit vaše postupy v reálném firemním prostředí? Rádi byste vyzkoušeli firemní prototyp v laboratorních podmínkách? Vouchery fungují oboustranně.

Typ výzvy: průběžná, otevřená.
Doba trvání výzvy: : 8. 6. 2022 – 20. 11. 2022
Celková finanční alokace výzvy činí 500 000 Kč.
Maximální finanční alokace na jeden projekt činí 100 000 Kč.

R&D vouchery se rozumí finanční nástroj na podporu rozvoje spolupráce podnikatelských subjektůvědeckovýzkumnými organizacemi. Cílem spolupráce je pak zvýšení potencionálu podniku a posílení konkurenceschopnosti podnikatelského subjektu na stávajících trzích, rozšíření stávajících trhů, či vstup na nové trhy, a to prostřednictvím přenosu poznatků výzkumu a vývoje, které nejsou firmám běžně či rutinně dostupné.  Sekundárním cílem je pak nastartovat a podporovat hlubší spolupráci výzkumných organizací a podniků Olomouckého kraje, financování z operačních programů a dalších zdrojů.


Kdo může o R&D voucher zažádat 

  • Firmy působící v Olomouckém kraji.
  • Firma, jejíž produkt či technologie je v souladu s podpořenými oblastmi v rámci RIS3 strategie Olomouckého kraje nebo v podobných inovativních odvětvích (IT, AI, HPC, kybernetická bezpečnost, smart city témata, digitalizace, průmysl 4.0, udržitelná energetika, udržitelné zemědělství, life science, kulturní a kreativní průmysly apod.).
  • Firma, jejíž produkt nebo technologie se nachází ve fázi předvývoje nebo vývoje.

Hodnotící kritéria

  • Očekávaná kvalitativní změna (produktu, procesu či služby) v důsledku realizace.
  • Vazba na vlajkový projekt Rozvoje inovačního ekosystému a chytrého regionu a na Národní RIS3 strategii pro Olomoucký kraj.
  • Důvody, proč nelze projekt realizovat komerčním způsobem mimo spolupráci s výzkumnou organizací.
  • Další možné efekty, které přinese realizace projektu mimo Žadatele. Do jaké míry  bude projekt podporovat inovace na území Olomouckého kraje.

Kdo bude žádost hodnotit

  • Všechny žádosti bude hodnotit komise složená z vybraných členů správní rady a zaměstnanců ICOK. Hodnotit se budou nejen dodané formuláře, ale také vazby popisu projektu na hodnotící kritéria.

 Hodnocení bude jednokolové s možností (do 14 dnů) opravit případné vady v žádosti na výzvu Poskytovatele.

Vyplněnou žádost posílejte na e-mailovou adresu lajtochova@inovaceok.cz.
Kontaktní osoba: Petra Lajtochová, +420 727 875 805.

Přílohy ke stažení

Plné znění výzvy

Žádost o R&D Voucher

Žádost o proplacení voucheru