Program na podporu polytechniky – Inovační centrum Olomouckého kraje

Program na podporu polytechnického vzdělávání

12.12.2022 UKONČEN PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ - ALOKACE VYČERPÁNA

Aktualizace výzvy dne 23.11.2022

Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK) Vám může poskytnout partnerství na konkrétním projektu nebo akci s finančním příspěvkem až do výše 50 000 Kč na jeden projekt.

Celková alokace programu: 390 000,- Kč

Typ výzvy: průběžná, otevřená

 Doba trvání Výzvy: od 12. 8. 2022 do 15. 12. 2022

Termín 31. 12. 2022 je konečným termínem pro proplacení uznatelných výdajů. Realizace projektu v této lhůtě bude společně s harmonogramem definována v žádosti, přičemž porušení stanoveného harmonogramu může mít za následek neproplacení výdajů ze strany Poskytovatele.

Forma příspěvku: partnerství na konkrétním projektu s finančním příspěvkem Poskytovatele až do výše 50 000,- Kč na jeden projekt na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci (dále také „SoS“).

 Kdo může zažádat
  • primárně školy, sekundárně neziskové organizace nebo právnické osoby s neziskovým předmětem činnosti.
Zaměření programu
  • podpora vybraných projektů se zaměřením na polytechnického vzdělávání, kreativitu, rozvoj individuality a talentu žáků a studentů v Olomouckém kraji.
 Příklady podporovaných aktivit
  • kroužky pro děti se zaměřením na robotiku, techniku, přírodní vědy, elektroniku, programování a další.
 Co budeme u žádostí hodnotit
  • Projekt je realizován a má dopad na území Olomouckého kraje – závazné kritérium, nesplnění tohoto kritéria má za následek vyřazení žádosti.
  • Definování hlavních cílů projektu, vymezení cílové skupiny, význam partnerství s ICOK.
  • Projekt je realizován v hospodářsky a sociálně ohroženém území – toto kritérium je při hodnocení žádostí výhodou, jeho nesplnění však NEMÁ za následek vyřazení žádosti.
  • Pozitivní dopady v oblastech podpory polytechnického vzdělávání a rozvoje individuality, talentu a kreativity žáků a studentů na území Olomouckého kraje. Očekávané efekty nad rámec samotného projektu (zda na projekt navazují další aktivity, zda, a jak bude dále pracováno s výstupy.)
  • Formy propagace partnerství s ICOK.

Vyplněnou žádost posílejte na e-mailovou adresu: krystkova@inovaceok.cz
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Krystková, +420 725 775 240

Přílohy ke stažení

Plné znění Výzvy
Žádost o podporu