Partnerství pro inovace v Olomouckém kraji („Výzva“) – Inovační centrum Olomouckého kraje

Voucher partnerství (výzva na rok 2022) - UKONČENO Z DŮVODU VYČERPÁNÍ FINANČNÍ ALOKACE VÝZVY

Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK) Vám může poskytnout partnerství na konkrétním projektu nebo akci s finančním příspěvkem až do výše 100 000 Kč na jeden projekt.

Typ výzvy: průběžná, otevřená.
Doba trvání výzvy: 1. 4. 2022 – 30. 11. 2022.
Celková finanční alokace výzvy činí 700 000 Kč.
Maximální finanční alokace na jeden projekt činí 100 000 Kč.

Kdo může zažádat

 • Primárně neziskové organizace, nebo právnické osoby s neziskovým předmětem činnosti, malé a střední podniky orientované na oblast inovací.
 • Sekundárně další subjekty orientované na inovace.

Zaměření výzvy

 • Podpora regionu Olomouckého kraje v oblasti inovací (směřování partnerství primárně do hospodářsky a sociálně ohrožených území).
 • Zvyšování povědomí o činnostech ICOK.
 • Rozšiřování sítě budoucích klientů a spolupracujících subjektů ICOK.

Podpora bude prioritně směřována na následující typy projektů

 • Soutěže pro podnikavce a kreativce včetně lokálních kol v subregionech (bývalých okresech) Olomouckého kraje.
 • Inovativní nebo kreativní workshopy, konference a festivaly.
 • Inspirační akce, diskusní platformy a fóra.
 • Aktivity rozvíjející klíčové kompetence (podnikavost, kreativita, iniciativa)

Co budeme u žádostí hodnotit

 • Dosavadní zkušenosti žadatele s obdobnými projekty (prokázat schopnost projekt realizovat).
 • Rozpočet akce a požadovaný finanční příspěvek (zda je rozpočet na akci realistický, jaký je podíl finančního partnerství ICOK na celkovém rozpočtu).
 • Cíle projektu, kdo je cílová skupina, kde vidíte roli a důležitost partnerství s ICOK.
 • Zda je projekt realizovaný v hospodářsky a sociálně ohroženém území (takové projekty budou zvýhodněny, NEJEDNÁ se ale o vyřazující kritérium).
 • Jak konkrétně projekt podporuje inovace, podnikavost a kreativitu v území Olomouckého kraje? Jaké efekty nad rámec samotné akce očekáváte? Budou na projekt navazovat nějaké další aktivity? Jak bude dále pracováno s výstupy akce?
 • Forma propagace partnerství s ICOK.
 • Vazba projektu na tzv. vlajkový projekt „Rozvoj inovačního ekosystému a chytrého regionu“ Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje pro období 2021–2027).

Vyplněnou žádost posílejte na e-mailovou adresu lajtochova@inovaceok.cz.
Kontaktní osoba: Petra Lajtochová, +420 727 875 805.

Přílohy ke stažení

Plné znění Výzvy
Žádost o voucher partnerství