Smart Parks for the Future: dotace na moderní zóny pro podnikání – Inovační centrum Olomouckého kraje

Smart Parks for the Future: dotace na moderní zóny pro podnikání

Až do roku 2026 běží nový dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem programu je podporovat rozvoj moderních, udržitelně a vůči klimatu pozitivně koncipovaným průmyslovým zónám, podnikatelskému prostředí v regionech. Program je určen obcím a krajům. Podpořené projekty mají pomoci investicím s vysokou přidanou hodnotou.

Program je zaměřen na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury včetně opatření pro snížení negativních klimatických dopadů, regeneraci lokalit brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou pouze v místech, kde převažuje celospolečenský význam pro jejich realizaci.

Intervence státu v rámci budování inovativních podnikatelských parků přispěje k lepší připravenosti české ekonomiky na nástup průmyslu 4.0, zlepšení atraktivity podnikatelského prostředí zejména pro umístění investic s vysokou přidanou hodnotou a malých a středních podniků, vyrovnání regionálních disparit a snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Program slouží pro realizaci projektů, jejichž cílem je rozvoj infrastruktury pro předem konkrétně neurčeného uživatele nemovitosti. Tato infrastruktura je uživatelům nemovitostí dostupná za otevřených, transparentních a nediskriminačních podmínek.

 „Podpora inovativních parků je důležitá́ proto, aby naše ekonomika byla připravená́ na nástup Průmyslu 4.0, abychom lákali investice s vysokou přidanou hodnotou, odstranili rozdíly mezi regiony a také́ snížili negativní dopady na životní prostředí́,“ uvedl při spuštění programu vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodal: „Pracujeme na tom, abychom byli světovým inovačním lídrem, zemí pro budoucnost, a k tomu je třeba podporovat nástup inovativních technologií.“

Oprávněnými žadateli v programu jsou obce a kraje na území celé ČR.  Max. výše dotace je do výše 30-70 % způsobilých nákladů dle velikosti žadatele měřené počtem obyvatel. Nejvyšší míra dotace je pro obce do 25.000 obyvatel, tedy 70%. Nejnižší pak pro kraje, těm Ministerstvo průmyslu a obchodu umožní až 30% nákladů dotovat.

Program je zaměřen na:

  • přípravu na Průmysl 4.0 - příprava a rozvoj inovativních podnikatelských parků, nástup inovativních technologií pro potřeby Průmyslu 4.0.
  • revitalizaci brownfieldů - snížení́ záborů půdy a odstraňování ekologických zátěží
  • podporu ekologických opatření - snižovaní́ negativních dopadů klimatických změn
  • omezení vylidňování oblastí - budování a modernizace podnikatelských parků jako jeden z nástrojů̊ zvyšování́ kvality života v obci
  • podporu malého a středního podnikání - vytvoření́ podmínek pro vznik a rozvoj místních firem
     

Program Smart Parks for the Future přispívá k naplnění cílů Inovační strategie a souvisejícího materiálu The Country for the Future. Navazuje také na Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ a na Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Podrobnosti o programu a náležitostech žádosti o dotace najdou zájemci přímo na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ZDE.

V případě zájmu o konzultaci nebo pomoc s projektovým záměrem se obracejte na Inovační centrum Olomouckého kraje. Rádi Váš nápad projednáme a poradíme s dalším postupem.