Nový program na podporu inovací The Country for the Future – Inovační centrum Olomouckého kraje

Nový program na podporu inovací The Country for the Future

Jedním z prvních finančních opatření nové Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 je program na podporu inovací The Country For The Future, který se zaměří na oblasti národního start-up a spin-off prostředí, digitalizaci a chytré investice a bude mimo jiné podporovat usnadnění robotizace, automatizace a prosazování inovací ve firmách s důrazem na malé a střední podniky v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0 a klíčovými trendy perspektivních odvětví.


Program cílí na tři základní okruhy aktivit:

 • vznik inovativních firem (high-tech start-upů), jejich následný rozvoj a internacionalizace,
 • Budování inovační infrastruktury s důrazem na digitální služby a umělou inteligenci,
 • zavádění inovací do praxe (zejména využíváním existujících výsledků VaV).
   

Obsahem projektu mohou být:

 • inovace postupů, tedy procesu výroby / poskytování služby
 • organizační inovace
   

Žadatel o podporu na projekt může být podnik – právnická osoba, která vykonává hospodářskou činnost, pokud zároveň splňuje definici malého a středního podniku. 

Návrhy projektů lze podávat do 15. 5. 2020, 23,59 hod. 

Ukončení řešení je očekáváno nejpozději do 31. 8. 2023.

Maximální výše účelové podpory jednoho projektu je stanovena na 25 mil. Kč. Intenzita podpory, stanovená jako procento uznaných nákladů projektu, může dosáhnout za nákladové položky nejvýše 50 % uznaných nákladů.

Způsobilými náklady projektu jsou náklady na inovace postupů a organizační inovace mj. v následujících položkách:

 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
 • osobní náklady
 • náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a za období, kdy jsou využívány pro projekt
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, které byly zakoupeny nebo na něž byla pořízena licence od vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek
 • ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo v důsledku provádění projektu
  režijní náklady


Aktuální informace najdete na webu Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na emailu: inovaceok@inovaceok.cz