Krajští leadeři se shodli na podpoře inovačních projektů – Inovační centrum Olomouckého kraje

Krajští leadeři se shodli na podpoře inovačních projektů

Letos poprvé se sešla Krajská rada pro inovace Olomouckého kraje (KRI OK), která sdružuje místní inovační leadery – představitele firem a veřejných institucí. Cílem setkání byla především diskuse nad podobou připravovaných a plánovaných projektů v oblasti podpory inovací, vědy a výzkumu, podnikání a podnikavosti.

Tým Inovačního centra Olomouckého kraje představil jednak aktivity realizované v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II, ale i další, ambicióznější vize v oblasti regionalizace inovačního prostředí – komplexní, a hlavně trvalá podpora regionů a přítomnost v nich.

Předseda KRI OK, náměstek hejtmana Ing. Jan Šafařík, MBA, avizoval připravenost Olomouckého kraje k podpoře společných projektů a zdůraznil důležitost provazování veřejného a soukromého sektoru při vytváření funkčního inovačního ekosystému v regionu. „Rádi bychom posunuli náš kraj v tomto ohledu dopředu, ať už s využitím pozitivních zkušeností z jiných, v tomto ohledu přeci jen úspěšnějších regionů, nebo pomocí vlastních nápadů, které vycházejí ze specifik našeho kraje,“ zdůraznil náměstek Jan Šafařík.

          Zdroj: web Olomouckého kraje

Tajemník KRI OK a manažer Inovačního centra Olomouckého kraje pan Tomáš Dostál následně otevřel diskusi ke klíčovým krajským projektům. Jednak zhodnotil první půlrok fungování programu ICOK PLATINN, kde je aktuálně poskytována konzultace v pěti firmách a ocenil spolupráci všech zapojených inovačních center při rozvoji sítě Platinn napříč celou Českou republikou.

V rámci zvýšení dostupnosti a rozsahu aktivit olomouckého inovačního centra byly podány dvě projektové žádosti na vybudování inovačních hubů v Prostějově a Přerově. Další hub, v Jeseníku, je ve fázi projektové přípravy. Cílem projektů je vytvoření infrastruktury, kde budou začínajícím podnikatelům i zavedeným firmám k dispozici různé podpůrné služby (inkubátor, konzultace, cowork, kanceláře k zasídlení ad.), dále zde bude možnost využití sofistikovaných technologických dílen typu FabLab a plánovány jsou rovněž workshopy či networkingové akce. Vedle těchto projektů je v plánu také výstavba Centra inovací a transferu technologií při Univerzitě Palackého, na jehož přípravě se podílí i Inovační centrum Olomouckého kraje.

Jedním z klíčových projektů je rovněž rozvoj nově založeného digitálního inovační hubu DIGI2Health zaměřeného na digitalizaci v oblasti zdravotnických služeb. V budoucnu bude sloužit jako kontaktní místo s řadou podpůrných služeb pro malé a střední firmy. Umožňuje jak přístup k digitálním znalostem, technologiím, prototypovým řešením, testovacím zařízením, tak i zapojení do inovačního ekosystému v regionu.

Následně pan Ing. Martin Hrubý z Odboru strategického rozvoje kraje představil dotační program Asistence na podporu přípravy strategických projektů v souladu s cíli RIS3 strategie Olomouckého kraje. V případě schválení programu Zastupitelstvem Olomouckého kraje bude na konci měsíce února vyhlášena výzva na podávání žádostí.

Zdroj: web Olomouckého kraje

V neposlední řadě byla diskutována potenciální témata pro krajskou marketingovou a komunikační strategii v souladu s RIS3 strategií Olomouckého kraje, k jejíž přípravě budou přizváni profesionálové z oboru. Cílem společné marketingové strategie je posílení regionální značky, což by mělo v konečném důsledku přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti krajské ekonomiky a tvorby vysoce kvalifikovaných pracovních míst pro rozvoj inovačního podnikání a excelentního výzkumu v kraji.

Členové Krajské rady pro inovace Olomouckého kraje se v závěru shodli na potřebě dalšího mapování inovačního potenciálu v klíčových odvětvích kraje a podpoře představených strategických projektů s důrazem na zajištění jejich udržitelnosti a očekávaných efektů.