DIGI2Health – Inovační centrum Olomouckého kraje

DIGI2Health

Dnes proběhla tisková konference u příležitosti vzniku Digital Innovation Hubu - Digi2Health. Setkání zakládajících členů proběhlo dnes 10.9. na půdě Univerzity Palackého v Olomouci.


Všichni zúčastnění hovořili o jednotlivých rolích partnerů a přínosu tohoto hubu pro nejen Olomoucký kraj, národní, ale i evropskou úroveň. Současná doba nám všem ukázala, jak je digitalizace ve zdravotnictví, telemedicína a e-health důležitá a její rozvoj nezbytně nutný. Spolupráce mezi jednotlivými digitálnímu huby má neoddiskutovatelný význam.

Nově vzniklý Digitální inovační hub DIGI2Health je součástí formující se sítě center, která umožní digitalizovat procesy malých a středních podniků či veřejné správy za využití know-how a vědecko-výzkumných výsledků univerzit, velkých firem a dalších subjektů napříč obory. Tato síť postavená na vzájemné spolupráci vzniká díky programu Evropské unie nazvanému Digitální Evropa, jehož cílem je podpora digitální transformace evropské společnosti a hospodářství.

Patříme k zakládajícím členům konsorcia, zaměřujeme se na identifikaci potřeb potenciálních klientů v oblasti digitalizace a zprostředkování kontaktů na experty.

A co je naší vizí ?

ICOK vidí kraj jako region ve všech ohledech vstřícný k inovacím a odpovědnému podnikání. Naším posláním je náš region dále rozvíjet a podporovat všechny subjekty mající zájem se na tomto procesu podílet. Primárně se soustředíme na menší a střední podniky, ale dveře nezůstanou zavřené před nikým, kdo projeví zájem o naše služby. Razíme cestu novým myšlenkám a inovativním technologiím v praxi.

Inovace nás zajímají na úrovni nejen regionální, ale i evropské. Spolu s významnými partnery jsme zakládajícím členem Digi2Health (D2H) v souladu s programem digitální Evropa. Jaká je v tomto projektu role ICOK? Primárně bude ICOK identifikovat potřeby v oblasti digitalizace, a to na základě informací poskytnutých potenciálními klienty D2H. Následně zprostředkujeme kontakt mezi klientem a expertním zázemím D2H za účelem hlubší analýzy včetně identifikace potřeb a následného nalezení nástrojů podpory. Podpoříme vznik start-upů orientovaných směrem k tématu e-health, telemedicíny aj., ale i start-upů jiného zaměření. Zde je naší rolí poskytnout mentoring, poradenské služby a pomoc při hledání financování rozvoje podnikání. V neposlední řadě si klademe za cíl propojení na regionální inovační ekosystém. Dále budeme podporovat a poskytovat součinnost při hledání dalších finančních zdrojů pro rozvoj D2H a hledat kanály k propojování s ostatními národními i evropskými huby.


Další informace k projektu DIGI2Health jsou k dispozici na www.digi2health.cz.