ICOK VOUCHERY pro rok 2023 – Inovační centrum Olomouckého kraje

Spouštíme letošní výzvu ICOK voucherů. Voucher Partnerství je určený pro ty, kteří pořádají soutěž pro kreativce a podnikavce, inspirační workshop nebo jinou akci podporující inovace. Voucher R&D je finančním nástrojem na podporu rozvoje spolupráce podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými organizacemi.

VOUCHER PARTNERSTVÍ

Voucher Partnerství je finančním nástrojem k podpoře vybraných projektů se zaměřením na podporu regionu Olomouckého kraje v oblasti inovací, rozvoje podnikavosti a kreativity.  Dále by projekty měly vést ke zvyšování povědomí o činnostech poskytovatele a rozšiřování sítě budoucích klientů a spolupracujících subjektů.

Příklady podporovaných aktivit:

-        soutěže pro podnikavce a kreativce včetně lokálních kol v subregionech (bývalých okresech) Olomouckého kraje,

-        inovativní nebo kreativní workshopy, konference, festivaly a další eventy,

-        inspirační akce, diskuzní platformy a fóra,

-        aktivity rozvíjející klíčové kompetence (podnikavost, kreativita a iniciativa)

 

VOUCHER R&D

Voucher R&D je finančním nástrojem na podporu rozvoje spolupráce podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými organizacemi (dále také „výzkumné organizace“). Spoluprací se rozumí nákup služeb dodávaných výzkumnou organizací podnikatelskému subjektu, které napomáhají zvyšovat inovační potenciál tohoto podnikatelského subjektu.

Podporována je spolupráce podnikatelského subjektu s konkrétním pracovištěm (ústav, katedra či obdobná forma) dané výzkumné organizace (vysoké školy, univerzity, výzkumné instituce aj.) na definovaném typu služby realizovaném tímto pracovištěm pro konkrétní inovaci produktu podnikatelského subjektu.

Primárním podpořeným cílem spolupráce s výzkumnou organizací je posílení konkurenceschopnosti podnikatelského subjektu na stávajících trzích, rozšíření stávajících trhů, či vstup na nové trhy, a to prostřednictvím přenosu poznatků výzkumu a vývoje, které nejsou firmám běžně či rutinně dostupné.


Typ Výzvy: průběžná, otevřená

Celková alokace finančních prostředků: 580 000,- Kč

Maximální částka příspěvku na jeden projekt: 50 000,- Kč

Doba trvání Výzvy: 21. 3. 2023 – 30. 11. 2023 (nebo do vyčerpání celkových alokovaných finančních prostředků).

Pravidla kumulace voucherů: Jeden žadatel může v rámci této výzvy podat nejvýše jednu žádost o voucher R&D a jednu žádost o voucher Partnerství.


Povinné přílohy:

Plné znění výzvy

Čestné prohlášení žadatele o R&D VOUCHER

Nabídka výzkumné organizace pro projekt R&D voucher


Kontaktní osoba:

Petra Lajtochová
Petra Lajtochová
Projektová manažerka, office manažerka

lajtochova@inovaceok.cz

+420 727 875 805