Dotační program Asistence – Inovační centrum Olomouckého kraje

Dotační program Asistence

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 22. 2. 2021 schválilo vyhlášení dotačního programu Asistence v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II zaměřeného na podporu přípravy strategických projektů v souladu s cíli RIS3 strategie Olomouckého kraje v Olomouckém kraji.

Dotační program byl vyhlášen 24. 2. 2021 a naleznete jej na webových stránkách Olomouckého kraje (na úřední desce a v části webových stránek věnované krajským dotačním programům - odkaz ZDE).

V rámci dotačního programu je možné žádat o finanční prostředky na podporu realizace tzv. přípravného projektu, který spočívá buď v přípravě projektové žádosti strategického projektu v souladu s cíli RIS3 strategie Olomouckého kraje dle podmínek národního (tuzemského) či mezinárodního programu, která bude předložena do takovéhoto programu, a která splní podmínky formální správnosti a přijatelnosti takovéhoto programu (varianta A), nebo v přípravě extenzivní projektové fiše (studie proveditelnosti) strategického projektu v souladu s cíli RIS3 strategie Olomouckého kraje pro účely zahájení realizace strategického projektu z jiných finančních zdrojů (např. vlastních finančních zdrojů nositele).

V dotačním programu je alokováno celkem 1,65 mil. Kč. Maximální výše dotace na přípravu jednoho strategického projektu je 425 tis. Kč (minimální pak 42,5 tis. Kč), přičemž dotace bude poskytována ve výši 85 % z částky celkových skutečně vynaložených způsobilých výdajů přípravného projektu. Zbývajících 15 % je spoluúčast příjemce dotace. Dotace bude poskytována pouze na neinvestiční výdaje a bude vyplácena ex post, tedy po předložení závěrečné zprávy s vyúčtováním a jejím schválení ze strany poskytovatele dotace. Z dotace bude možné hradit osobní výdaje (např. mzdy) na zaměstnance, kteří budou realizovat přípravný projekt, dále pak nákup služeb v podobě studií a analýz nezbytných pro přípravu strategického projektu, případně také zahraniční cestovné (pouze v případě přípravy strategického projektu se zahraničním partnerem) a DPH.

O dotaci mohou žádat právnické osoby se sídlem či pobočkou, pracovištěm v územním obvodu Olomouckého kraje a žadatel musí být nositelem strategického projektu, tj. budoucím realizátorem strategického projektu. Realizace přípravného projektu může probíhat v období nejdříve od 1. 7. 2020 a nejpozději do 31. 8. 2022, bude tedy umožněna za splnění stanovených podmínek zpětná způsobilost výdajů na realizaci přípravného projektu.

Příjem žádostí o poskytnutí dotace bude probíhat od 29. 3. 2021, od 8:00 hod. do vyčerpání celkové částky určené na dotační program a naplnění tzv. zásobníku žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 29. 4. 2022, do 12:00 hod.

Formulář žádosti o poskytnutí dotace je k dispozici společně s dotačním programem na výše uvedeném webu Olomouckého kraje. Bližší informace o způsobu podávání žádostí jsou uvedeny v dotačním programu.

Výše uvedenou RIS3 strategii Olomouckého kraje, neboli Krajskou přílohu Národní RIS3 strategie pro Olomoucký kraj, naleznete také na webových stránkách Olomouckého kraje, konkrétně na odkazu ZDE.


Kontaktní osoby pro dotační program na krajském úřadě z odboru strategického rozvoje kraje jsou Ing. Martin Hrubý (m.hruby@olkraj.cz, +420 585 508 386) a Ing. Radana Vyroubalová , ( r.vyroubalova@olkraj.cz, +420 585 508 494).

Kontaktní osoby pro dotační program v Inovačním centru Olomouckého kraje: Bc. Martin Ohlídal (ohlidal@inovaceok.cz,, +420 725 468 700)


Bližší informace o programu naleznete na výše uvedeném odkazu.


Dotační program je vyhlášen v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II, který realizuje Olomoucký kraj v partnerství se zájmovým sdružením právnických osob Inovační centrum Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Zdroj: webové stránky Olomouckého kraje